Intervjui, Nekategorizirano

Danijela Komadina: Veće uključivanje mladih u rad nacionalnih manjina

romi_crSavjetnica u Vladi RH, Danijela Komadina, ističe kako je osigurano i ujednačeno izvještavanje o utrošku sredstava. A uočeni nedostaci  za pripremu prijedloga programa koji se prijavljuju na Javni poziv, kao i za izradu izvješća o radu i ostvarivanju programa  mogu  se prevladati većim uključivanjem mlađih pripadnika nacionalnih manjina u rad udruga i ustanova.

Piše: Stojan Obradović

Savjet za nacionalne manjine je u studenom 2016. godine usvojio nove Kriterije financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologiju praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa. Koji su najvažniji razlozi donošenja novog objedinjenog dokumenta?

– Stručna služba Savjeta pristupila je izradi dokumenta sukladno preporukama i smjernicama revizije financiranja programa manjinskih udruga i ustanova provedene od Državnog ureda za reviziju u ožujku 2015. godine, proračunskog nadzora Ministarstva financija iz travnja 2016. godine, kao i revizije koju u Stručnoj službi upravo provodi Ured Vlade RH za unutarnju reviziju.

Revizijama je naloženo precizno propisati način postupanja prilikom vrednovanja, ocjene i odabira programa kulturne autonomije, odnosno raspodjele sredstava Državnog proračuna u skladu sa Zakonom o proračunu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija.

Kada počinje primjena novih Kriterija?

– Kriteriji su stupili na snagu objavom u Narodnim novinama 16. studenoga 2016. i primjenjivat će se pri utvrđivanju financijske potpore programima prijavljenim na Javni poziv za 2017. godinu, koji je objavljen u prosincu ove godine.

EU standardi

Jesu li se prethodni dokumenti, koji su regulirali kriterije i metodologiju pokazali nedostatni i ako jesu u čemu?

– Iako su do sada važeći Kriteriji i Metodologija bili prilagođeni standardima financiranja civilnog društva u Europskoj uniji, novim su aktom na jednom mjestu utvrđene pretpostavke koje udruge i ustanove trebaju ispunjavati pri zahtjevu za dodjelu potpore iz Državnog proračuna te je osigurano ujednačeno izvještavanje o utrošku sredstava.

Novine koje sadržava u praksi se već godinama primjenjuju, a propisane obveze udruge i ustanove već su prethodne dvije godine preuzimale ugovorima o financijskoj potpori programa.

Uvažavajući preporuke revizijskih tijela, uvrštene su odredbe koje se odnose na dopuštene limite prema vrstama troškova za svaki program posebno te odredbe o iznosima plaća zaposlenicima udruga i o naknadama temeljem ugovora o djelu i za autorske honorare. Propisani su prilozi obrazaca za prijave programa, maksimalni udjeli za troškove članica udruga i ustanova, dokumentacija koju trebaju sadržavati izvješća te visina direktnih troškova za pojedine vrste programa.

Predviđen je način raskida ugovora, kao i slučajevi u kojima je moguć jednostran raskid od strane Savjeta, među kojima je i prijenos sredstava i izvršavanja programa na treće osobe te sukob interesa.

Koje su najvažnije izmjene u novim Kriterijima?

– Zahtjev za dodjelu potpore mogu od sada uputiti savezi i zajednice upisane u Registar udruga i Sudski registar ustanova najmanje 36 mjeseci do objave Javnog poziva, izuzev članica saveza i zajednica koje u registrima mogu biti upisane 24 mjeseca do Javnog poziva. Nadalje, iznos koji se do sada od ukupno dodijeljenih sredstava mogao izdvojiti za režijske troškove iznosio je 20%. Novim je Kriterijima postotak za troškove najma uredskog prostora, telefona, knjigovodstvenog servisa i dr. povišen na 30% od ukupno doznačenih sredstava.

Važna novost je i da će se sredstva doznačivati kvartalno i to po jedna četvrtina unutar prvog mjeseca pojedinog kvartala, osim za akontacije za prva tri mjeseca, koje će se isplaćivati na temelju predugovora između Savjeta i udruge ili ustanove. Time se u prvom redu išlo na ruku udrugama koje će ovako lakše planirati ostvarivanje programa. Akontacije koje su tijekom proteklih godina doznačavane ostvarivane su uz izuzetan napor Savjeta, s obzirom na to da je sukladno članku 53. Zakona o proračunu plaćanje predujmom moguće isključivo na temelju suglasnosti ministra financija. Osim toga, sukladno pozitivnim financijskim propisima, sredstva Državnog proračuna mogu se isplaćivati samo temeljem ugovora iz kojeg razloga će se za prvi kvartal sklapati predugovori.

Osposobljavanje udruga

Na što posebno u njihovoj primjeni treba upozoriti udruge, odnosno o čemu bi te udruge trebale posebno voditi računa?

– Pojedine udruge nisu u izvješćima dostavljale ugovore o autorskom honoraru, ugovore o djelu, dok su neke isplaćivale autorske honorare za poslove koji po prirodi nisu autorska djela (npr. za lektoriranje). Iz tog su razloga novim Kriterijima režijski troškovi te obračun i isplata autorskih honorara usklađeni sa ugovorima o financijskoj potpori, na što molimo udruge da obrate posebnu pažnju.

Radi lakšeg praćenja namjenskog utroška, napominjemo da nisu dozvoljeni transferi s računa otvorenog isključivo za doznaku sredstava putem Savjeta na druge račune iste udruge i ustanove, osim za isplatu plaća na temelju odluke odgovorne osobe u kojoj je naveden točan iznos. Savjetu je od strane revizijskih tijela naloženo precizno reguliranje i provedba instituta povrata sredstava u slučaju nepridržavanja navedenih odredbi Kriterija, neostvarivanja i djelomičnog ostvarivanja programa, prijenosa sredstava u iduću godinu te nepridržavanja drugih ugovornih obveza.

Koliko su, po vašim saznanjima, udruge stvarno osposobljene za primjenu novih Kriterija i kako unaprijediti situaciju na tom planu?

– Savjet je u svom radu uočio nedovoljan potencijal za pripremu prijedloga programa koji se prijavljuju na Javni poziv, kao i za izradu izvješća o radu i ostvarivanju programa odnosno financijskih izvješća. Mišljenja smo da se navedene teškoće mogu prevladati uključivanjem mlađih pripadnika nacionalnih manjina u rad udruga i ustanova. Svakako je potrebno promovirati mlade ljude i potaknuti ih na snažnije uključivanje u rad manjinskih zajednica. Mladi bolje poznaju i koriste internet što svakako pomaže i u primjeni novih Kriterija s obzirom na to da je jedna od novina i mogućnost elektronskog načina prijave programa internetom.

Preuzeto s portala Romi.hr