EHO, Nekategorizirano

Objavljen priručnik za volontiranje u kriznim situacijama – ‘Djeca pomažu djeci’

Objavljen je priručnik “Djeca pomažu djeci” za volontiranje u kriznim situacijama, prema konceptu vršnjačke pomoći, kao smjernice koje će omogućiti pravilno uključivanje djece i odraslih u volonterske aktivnosti na lokalnoj razini.

Priručnik je prvenstveno namijenjen koordinatorima volonterskih aktivnosti u lokalnim Društvima “Naša djeca” u Hrvatskoj, ali i u drugim organizacijama civilnog društva.

Ovaj se priručnik temelji na iskustvima rada Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske i Društva „Naša djeca“ Opatija, a nastao je u sklopu projekta EU „Pokrenimo kotačić u zajednici – osnaživanje lokalne zajednice za kvalitetniju dječju participaciju “UP.04.2.1.11.0067 koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – navodi se u predgovoru priručnika.

Često se kaže da najvrjednija stvar koju možemo učiniti nekome jest darovati mu svoje vrijeme. Volontiranje je korisno ne samo za one koji primaju pomoć, već i za one koji je pružaju. Poučavanjem djece volontiranju pomaže im se u razvijanju važnih vještina, a istovremeno ih se priprema i za uspjeh u drugim područjima života.

Vrijednosti volonterstva isprepletene su kroz sve aktivnosti koje Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske sa svojim osnovnim DND-ima, pa tako i DND-om Opatija, provodi s djecom i za djecu više od 70 godina.

Priručnik je zamišljen kao materijal koji sadrži praktična iskustva koja će olakšati provedbu vaših volonterskih akcija i programa.

U ovom priručniku naglasak je na područjima volonterstva specifičnima za volontiranje djece, volontiranje djece u kriznim situacijama, prema konceptu vršnjačke pomoći te praktične savjete i smjernice koje bi mogle biti od koristi organizatorima volontiranja u zajedničkim volonterskim akcijama djece i odraslih u lokalnim sredinama.

Priručnikom želimo doprinijeti razvoju kompetencija djece iz područja održivog razvoja, volonterstva, nenasilne komunikacije te aktivnog sudjelovanja u životu lokalne zajednice. Želimo podržati stvaranje poticajnog okružja za razvoj volonterstva, volonterstva u kriznim situacijama, održivog razvoja u lokalnoj sredini i zajednici, a sve uz povezivanje i osnaživanje partnerstva organizacija civilnog društva, škola i lokalne zajednice.

Na temelju ovog priručnika kao cjelovitog dokumenta sa smjernicama za organizaciju volonterskih aktivnosti, organizirat će se volonterska akcija u kojoj će djeca u suradnji s voditeljem volonterskih aktivnosti – projektnim asistentom osmisliti volonterski sadržaj aktivnosti – zaključuje Društvo „Naša djeca“ Opatija.

Ako želiš ići brzo, idi sam.
Ali ako želiš stići daleko, idi s drugima.
(afrička poslovica)