Aktualno, Nekategorizirano

AŽKZ i ROSA traže promjenu odnosa prema kaznenim djelima protiv spolne slobode

 Autonomna ženska Kuća Zagreb i Centar za žene žrtve rata – ROSA pozvale su u srijedu na sveobuhvatnu reformu kaznenopravne politike i odnosa pravosuđa prema kaznenim djelima protiv spolne slobode.

Nevladine udruge podsjećaju da su još krajem 2019. pri posljednjim izmjenama Kaznenog zakona ponudile niz prijedloga, ali ih je zakonodavac sve odbio, No, nakon posljednjih javnih svjedočenja o intimnim traumama brojnih hrabrih žena nadaju se da će Vlada i Ministarstvo pravosuđa sada prepoznati važnost njihovih ranijih prijedloga.

Jedan od prijedloga je da se izmjene i dopune Kaznenog zakona prošire na pitanje kaznenopravne politike u odnosu na djecu. Smatraju da je glavni problem preblaga kaznenopravna politiku pa predlažu da se postrože zakonski propisani okviri kažnjavanja.

Nadalje predlažu propitivanje instituta zastare u odnosu na kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja, odnosno da se žrtvama omogući okretanje kaznenog postupka u kasnijoj fazi života kada će za prijavu biti sposobni te da se pri tom ukloni ograničavajući faktor zastarnog roka.

Udruge smatraju da država ni u pravnim propisima ni u praksi nije prepoznala strukturalnu narav nasilja nad ženama kao rodno utemeljenog nasilja – nasilja temeljem spola. “Problem neprepoznavanja strukturalne naravi ovog oblika nasilja dovodi do daljnjih problema u inkriminacijama, pa i u dualitetu prekršajnog i kaznenog uređenja problematike nasilja jer zakonodavac ne razlikuje rodno uvjetovano nasilje od drugih oblika nasilja do kojih može doći u obitelji”, navode u priopćenju pa traže izmjene i na tom području.

Predlažu i promjene kojima bi se žrtvama kaznenog djela spolnog uznemiravanja omogućila bolja zaštita i lakši pristup sudu.

Upozoravaju da u radnim skupinama kontinuirano sudjeluje dio stručnjaka koji aktivno i uspješno sprječava promjene koje su nužne s aspekta zaštite žena od raznih oblika rodno uvjetovanog nasilja.

“Nakon višestrukog sudjelovanja u radnim skupinama i slanja prijedloga u okviru e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, sada ponovno šaljemo navedene prijedloge Vladi HR, premijeru, Ministarstvu pravosuđa i nadležnim saborskim odborima”, zaključuju u priopćenju Autonomna ženska Kuća Zagreb i Centar za žene žrtve rata-ROSA. (Hina)