Aktivizam, Nekategorizirano, Rad udruga

Rezultati i uspjesi projekta Agenti 0-7 prepoznavat će se godinama

Područje djelovanja MURID-a nije ograničeno geografskim granicama te se djeluje u skladu s vizijom pružanja brze i lakodostupne stručne podrške djeci i roditeljima
Područje djelovanja MURID-a nije ograničeno geografskim granicama te se djeluje u skladu s vizijom pružanja brze i lakodostupne stručne podrške djeci i roditeljima

Osnovna aktivnost Međimurske udruge za ranu intervenciju, uz savjetovalište i  dijagnostiku je rana intervencija koja je vrlo značajna u prvim mjesecima života djeteta čiji roditelji sumnjaju u određena odstupanja njihove djece u odnosu na njihove vršnjake.

Rana intervencija

– Roditelji kao socijalna bića jednostavno ne mogu ne doživjeti usporedbe svojega djeteta s drugom djecom slične dobi. Počinju li se uočavati razlike, odstupanja ili pak daleko veće teškoće, to dodatno opterećuje osjećaj roditeljske ne/kompetentnosti i automatski se narušava ona spontana roditeljska intuitivnost. Upravo u takvim trenucima glavna je uloga rane intervencije koja obuhvaća edukacijske, terapijske i savjetodavne usluge djeci s razvojnim čimbenicima rizika i utvrđenim razvojnim teškoćama te njihovim obiteljima i okolini, a koje se primjenjuju s ciljem unaprjeđenja djetetova zdravlja, razvoja te blagostanja i obiteljskog djelovanja – piše Silvija Pucko, defektologinja i izvršna voditeljica MURID-a, na stranicama ove udruge.

Ojačali se kroz “Agente”

Jedan od MURID-ovih značajnijih projekata bio je Agenti 0-7 kojim se udruga željela ojačati kao organizacija koja će pružati usluge rane intervencije.  Tijekom same provedbe projekta učinjene su brojne zagovaračke aktivnosti na lokalnoj i državnoj razini što je po završetku projekta za MURID rezultiralo ugovaranjem financiranja socijalnih usluga rane intervencije izravno iz proračuna Međimurske županije te projektima Grada Čakovca. Razvijen je model samoodrživosti kroz djelomično sufinanciranje roditelja ili naručitelja usluga. Proširen je prostor u kojem se pružaju usluge savjetovanja, dijagnostike i terapije za djecu s razvojnim i socijalnim rizicima te definiranim teškoćama u razvoju te je organizacijski i stručni tim proširen na zapošljavanje šestero trajnih zaposlenika i nekoliko honorarnih zaposlenika s tendencijom širenja tima ovisno o potrebama korisnika.

Podsjetimo, MURID je u kolovozu 2016. potpisao ugovor s nadležnim ministarstvom o trajnom financiranju 29 usluga rane intervencije i time postao tek drugi pravni subjekt u RH, a prva organizacija civilnog društva, koja je uspjela ugovoriti financiranje ove socijalne usluge dok su partnerske udruge u procesu ishodovanja istog statusa.

Nemaju granica

– Područje djelovanja MURID-a nije ograničeno geografskim granicama te se djeluje u skladu s vizijom pružanja brze i lakodostupne stručne podrške djeci i roditeljima što je vidljivo sve češćim javljanjem roditelja u MURID-ov INFO CENTAR kako iz područja Međimurske županije tako i s područja cijele Hrvatske. U trenutcima kada je rana intervencija nedostupna ili dostupna kroz privatni sektor MURID razvija održivi model sufinanciranja svih aktera na lokalnoj i državnoj razini te stvara prve korake u ostvarivanju međusektorske suradnje. Udruga kao takva prepoznata je i od strane UNICEF-a – kaže Pucko koja je postala članica Stručnog povjerenstva Nacionalnog okvira za probir i dijagnostiku poremećaja iz spektra autizma u djece dobi 0-7 godina u Republici Hrvatskoj.

MURID djeluje u korist svih roditelja i za djecu svih vrsta teškoća: regulacijskih poremećaja, neurorizičnosti, socijalne komunikacije, autizma, sindroma Down, tjelesnih i mentalnih oštećenja, oštećenja vida i sluha te govorno-jezičnih i socijalnih teškoća.

Stručne edukacije

– U sklopu projekta naši su stručni djelatnici educirani kroz ABA edukaciju (Primijenjena analiza ponašanja) i Marte Meo edukaciju koji su podigli razinu kompetencija, znanja i iskustva kroz dvije rehabilitacijske metode uvidom u jednu bihevioralnu i jednu intuitivnu metodu. Na takav način edukacija je omogućila uvid u različite terapeutske pristupe te prilagodbe rehabilitacijskih metoda individualnim potrebama djeteta i obitelji kao primarne životne zajednice i poticajne sredine za poticanje djeteta u razvojnom riziku. Rezultati ovih edukacija dugoročno su implementirani u svakog od stručnih djelatnika ponaosob, a jednako tako ostat će kao stručna vrijednost organizaciji u kojoj oni djeluju te će se koristiti u području pružanja socijalne usluge rane intervencije, psihosocijalne podrške  te socijalne usluge pomoći pri uključenju u redovni obrazovni sustav, a prenosit će se na nove djelatnike i volontere. Navedeno će se koristiti u individualnom i grupnom radu s djecom s razvojnim i socijalnim rizicima te u radu s roditeljima te djece. Supervizijski i mentorski proces implementirani su u sustav kvalitete djelovanja MURID-a, osobito kada su u pitanju ciljne skupine kao što su novi zaposlenici-pripravnici, studenti i volonteri – kaže Pucko koja ne izostavlja i organizacijske edukacije

Edukativne radionice

– One su obuhvatile širi krug zaposlenika i volontera partnerskih udruga, ali i ostalih udruga i organizacija s kojima postoji dobra suradnja kao što su npr. Udruga Korablja Zagreb, Županijska bolnica Čakovec te Dnevni centar za boravak djece Dr. Antun Bogdan. Edukativnim radionicama ciljane skupine koje su činili i administrativni i stručni djelatnici učile su i osvještavale komunikacijske vještine, dobile uvid u financijsko poslovanje udruga i obveze poslodavca prema zaposlenicima.

– Ako uspješnu zajednicu prepoznajemo po tome koliko brine za svoje najranjivije članove i ako priznajemo rezultate svjetskih ekonomskih i znanstvenih istraživača da 1 kuna uložena u ranoj dobi bude 7 puta više vraćena kroz kasniji životni vijek svih aktera u zajednici, tada možemo ustvrditi da će se osim ovih trenutnih rezultata projekta AGENTI 0-7, krajini rezultati i uspjesi prepoznavati i dokazivati još godinama – zaključila je Pucko.

Maja Celing Celić