Aktualno, Nekategorizirano

Platforma Hvar poziva u Malu školu EU projekata

49597638_1411809598955724_3541018854140411904_nPlatforma Hvar poziva na prijavu sudjelovanje na besplatnu radionicu pripreme društveno kulturnih EU projekata u trajanju 4 dana. “Mala škola EU projekata” održat će se tijekom dva vikenda, 26. i 27.01. te 02. i 03.02.2019.

Edukacija će biti prilagođena početnicima te ćemo tijekom edukacije popisati/razraditi vaše projektne ideje koje bi se mogle prijaviti za financiranje iz sličnih natječaja. U prilogu je dokument sa detaljnijim sadržajem edukacije.

Zbog ograničenog broja sudionika prijave na radionicu su obavezne, a primamo ih najkasnije do 18.01.2019. Prijaviti se možete na mail platforma.hvar@gmail.com te uz ime i prezime molimo da zainteresirana osoba ukratko napiše zašto bi želio/la sudjelovati na radionici te naglasi ako je zaposlenik Grada Hvara ili član neke od udruga. Prijave su otvorene svim građanima.

Edukacija je sufinancirana iz Europskog socijalnog fonda unutar projekta DKC:Plan K čiji je Platforma Hvar nositelj, a Grad Hvar jedan od partnera.

Svrha i sadržaj edukacije

Edukacija: Jačanje kapaciteta ustanova i udruga u kulturi
Vrijeme edukacije: 26-27.01.2019. i 02-03.02.2019.

Svrha radionice je jačanje organizacijskih kapaciteta ustanova i udruga u području kulture za prikupljanje sredstava putem izrade projektnih prijedloga. Naglasak će tijekom
radionica biti na kolaborativnim projektima (međusektorski partnerski pristup) u izradi projektnih prijedloga pogodnih za financiranje iz strukturnih fondova EU.

Okvirni sadržaj:
– Izvori financiranja projekata u kulturi: nacionalna sredstva, EU fondovi, alternativni izvori financiranja – crowdfunding i sl.
– Uvod u EU fondove s naglaskom na primjenu u području kulture, kulturne baštine.
– Izvori informacija o fondovima i natječajima, indikativne liste Poziva, Upoznavanje s natječajnom dokumentacijom EFRR i ESF, vrste Poziva, čitanje i tumačenje Uputa za
prijavitelje, prihvatljivost projekta, financijski, institucionalni, operativni i tehnički kapacitet prijavitelja
– Razvoj projektne ideje; razrada projektne ideje i prezentacija grupi, odabir tema za rad tijekom radionice; uvod u pristup logičke matrice (pojam, koraci, alati). Partnerski pristup i međusektorska suradnja u kreiranju projektnih prijedloga
– Analiza strategije; osnovni pojmovi i primjena kriterija za odabir strategija; kriteriji za odabir strategija; tablica i razrada logičke matrice
– Izrada detaljnih aktivnosti projekta pomoću strukturiranih tablica, opis utjecaja aktivnosti na ciljnu skupinu i ciljeve projekta, razrada outputa projekta i usklađivanje s logičkom matricom. Identifikacija potreba za ljudskim resursima, najčešće funkcije članova tima u provedbi projekta
– Definiranje članova projektnog tima po funkcijama i izrada jednostavnog organigrama, Izrada terminskog plana projekta pomoću Gantt dijagrama. Definiranje trajanja aktivnosti pomjesecima i utvrđivanje odgovornosti, Identifikacija rizika
– Planiranje resursa: robe, radove i usluga koje je potrebno osigurati s ciljem uspješne provedbe projekta. Definiranje prihvatljivosti troškova, izrada proračuna.
– Ispunjavanje obrasca A projektne prijave, prezentacija i kontrola kvalitete outputa, simulacija bodovanja projektnih prijedloga.