Hrvatska, Nekategorizirano

Transparentnost javne potrošnje putem javne nabave se smanjuje

korupcija (1)_crPartnerstvo za društveni razvoj nositelj je projekta E-SCORE – Jačanje društvenih kapaciteta za borbu protiv korupcije, financiranog od strane Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Više investicija

U periodu od od 1.1.2012. do 31.12.2015. izvršeno je istraživanje koje je pokazalo smanjenja transparentnosti javne potrošnje putem javne nabave, a rezultati istraživanja su predstavljeni u srijedu, 22. ožujka u maloj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu.

Konferenciju je otvorila zamjenica župana Međimurske županije, Sandra Herman te u uvodnom govoru pohvalila rad civilnog društva, rad Udruge Zora koja je bila organizator predstavljanja i samo istraživanje te napomenula kako bi država trebala više investirati u civilno društvo. Nakon toga je Munir Podumljak, izvršni direktor udruge Partnerstvo za društveni razvoj predstavio rezultate istraživanja.

Zabrinjavajući podaci

U promatranom periodu, od 1.1.2012. do 31.12.2015., zabilježen je značajan trend smanjenja transparentnosti javne potrošnje putem javne nabave. Bagatelna nabava, koja se ne evidentira na pravi način, a u kojoj se niti ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, dostigla je vrijednost od 2,83% BDP-a RH.

– Zabrinjava pad kompetitivnosti javne nabave. Vrijednost nekompetitivnih postupaka u analiziranim uzorcima je  između 58,2% i 80% ukupne vrijednosti provedenih postupaka. In-house procurement i horizontalno ugovaranje poslova velike vrijednosti između javnih poduzeća i dalje je prisutno u značajnoj mjeri što multiplicira rizike korupcije. Zaduživanje države putem komercijalnih kredita koje uzimaju javna poduzeća fenomen je koji je nastavio opterećivati javne financije. Barijere sukobu interesa u javnoj nabavi su nedostatne, pogotovo pri provedbi postupaka javne nabave na lokalnoj razini. Politizacija javne nabave jedan je od problema lokalnih sredina. Transferi prema politički kontroliranim ili politički oprijedijeljenim ekonomskim operatorima prisutni su na svim razinama, pogotovo kod ugovaranja koje vrše Pravne osobe (javna poduzeća). Poštivanje odredbi Zakona o javnoj nabavi koje je ključno za prevenciju korupcije nedostatno je i bez sankcija, s trendom pogoršanja u predizbornoj 2015. godini – pojasnio je Podumljak.

Rješenja problema

korupcija (2)_crKao rješenja spomenutih problema u postupcima javne nabave, preporuča se hitno rješenje problema smanjene transparentnosti postupaka javne nabave putem osnažene centralizirane evidencije (EOJN) provedenih postupaka bagatelne nabave.

– Također, potrebno je osigurati jedinstveno, centralizirano i standardizirano upravljanje informacijama u javnoj nabavi na svim razinama izgradnjom sustava i obrazaca za izvještavanje pri EOJN kao što su planovi nabave i njihove izmjene, registri ugovora i okvirnih sporazuma, obrasci za izvještavanje o izvršenju ugovora i plaćanjima, obrasci za izvještavanje o sukobu interesa.

Trebala bi se osigurati kompetitivnost postupaka javne nabave putem propisanih minimalnih uvjeta kompetitivnosti – najmanji broj ponuditelja dozvoljen za sklapanje ugovora. Preporuča se kvalitetniji nadzor nad poštivanjem odredbi Zakona o javnoj nabavi i izricanje pravovremenih sankcija tijelima koja zakon ne poštuju, kao i ograničavanje horizontalne javne nabave, odnosno propisivanje minimalne uvjete kompetitivnosti u svim takvim postupcima. Jako je bitno ograničiti komercijalna zaduženja javnih poduzeća te dodatno graditi kapacitete sustava javne nabave za provedbu postupaka i nadzor nad provedbom Zakona – zaključio je Podumljak.

Borba protiv korupcije

Opći cilj ovoga projekta je izgradnja društvenih kapaciteta Hrvatske za stalni napredak u području borbe protiv korupcije na svim razinama (lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj) s posebnim naglaskom na civilno društvo, lokalnu samoupravu i stručnjake za javnu nabavu.

Koaplikanti projekta su Udruga Općina u Republici Hrvatskoj, Hrvatska udruga trenera  i specijalista u javnoj nabavi (Jav.Na), Udruga žena Vukovar, Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda – Cenzura Plus, Udruga Zora i Projekt Građanskih prava.

Organizacija Partnerstvo za društveni razvoj inicira, razvija i vodi demokratske procese izgradnje aktivne građanske zajednice, beskompromisno primjenjujući načela zaštite javnog interesa, jednakopravnosti, etike, nenasilja te integriteta u ponašanju svih dionika društvenih procesa. Koristeći i razvijajući suvremena tehnološka rješenja i metode, izravno pomažu građanima u zaštiti ljudskih prava, provode istraživanja i nadzor učinka javnih politika, informira, educira i motivira javnost te zagovara kontinuiranu pozitivnu društvenu promjenu.

Njihov je pristup detektiranju, analizi i rješavanju izazova koje korupcija i klijentelizam postavljaju pred čovjeka i društvo sveobuhvatan, multidimenzionalan i inovativan. U svom radu koriste participativni procese, moderne metode, inovativna tehnološka rješenja, stručna i znanstvena istraživanja, javno zagovaranje, strateške komunikacije i nove medije.

Integritet postupaka i aktera javne nabave jedan je od temeljnih ciljeva u nnjihovoj borbi protiv korupcije, a njihov integrityobservers.eu smatra se jednim od najboljih alata u Europi.

Maja Celing Celić