Hrvatska, Nekategorizirano

Trogodišnji projekt Platforma 50+ udružio 11 saveza udruga u tematsku mrežu za boljitak osoba s invaliditetom

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, potkraj prošle godine započela je provedbu novog EU projekta Platforma 50+, odobrenog za sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt Platforma 50+ odobren je na pozivu Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada – Komponenta 1 iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.

Cilj projekta je ojačati partnerstvo organizacija osoba s invaliditetom s relevantnim dionicima – znanstvenim organizacijama, te proširiti mrežu na poslovni, državni i javni sektor te ojačati kapacitete organizacije kako bi postale učinkovit partner u procesu razvoja, praćenja i provedbe javnih politika od interesa za za svoju skupinu.

Projekt Platforma 50+ predstavlja veliki projektni izazov jer zahtijeva koordinaciju široke mreže partnera, u ovom slučaju riječ je o partnerstvu s jednom znanstvenom institucijom, Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom, i 11 saveza udruga: Savezom društava distrofičara Hrvatske, Hrvatskim savezom udruga invalida rada, Hrvatskim savezom udruga osoba s intelektualnim teškoćama, Hrvatskim savezom gluhih i nagluhih, Savezom civilnih invalida rata Hrvatske, Savezom društava multiple skleroze Hrvatske, Hrvatskim savezom udruga osoba s tjelesnim invaliditetom, Savezom udruga za autizam Hrvatske, Hrvatskim udrugama paraplegičara i tetraplegičara, Hrvatskim savezom slijepih i Hrvatskim savezom gluhoslijepih osoba ‘Dodir’.

Razdoblje provedbe projekta je 36 mjeseci, a ugovoreni iznos je 3.459.128,79 kuna. Projekt će se provoditi na području 4 županije. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
…………………………………….
Projekt je odobren za sufinanciranje temeljem druge Odluke o financiranju za poziv Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada – Komponenta 1, koju je donijelo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Posredničko je tijelo razine 2 u provedbi ovoga poziva.

Cilj poziva je razvijanje dijaloga i jačanje suradnje između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem kreiranja poticajnog okruženja koje će doprinijeti stvaranju kvalitetne suradnje u tematskim područjima od interesa za Republiku Hrvatsku.